2.2.5.0 אוכלוסיית העיר לפי יבשת לידה ומין

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה