2.2.6 לוח 2.26 עולים שנקלטו בראשון לציון

2004, 2005, 2006, 2007
02. אוכלוסייה