2.2.7.0 אוכלוסיית העיר לפי גיל - זכרים

2003
02. אוכלוסייה
הרכב האוכלוסייה