2.2.8 לוח 2.28 מרכיבי ריבוי טבעי והגירה של עולים לפי קבוצות גיל, מין ורובע