2.2.9 לוח 2.29 מרכיבי ריבוי טבעי והגירה של עולים לפי רבעים ותת רבעים