2.3.6 לוח 2.36 סטטיסטיקה – ממוצעים של תושבים בשכונות