2.3.7 לוח 2.37 משקי בית, לפי גודל משק בית - ראשון לציון