2.3.8 לוח 2.38 משפחות, לפי סוג משפחה וגודל משפחה ראשון לציון