2.3.8 לוח 2.38 משקי בית, לפי גודל משק בית בערים הגדולות