2.5.1.0 מטריצת הגירה פנימית: תנועת תושבים יהודים בתוך היישוב לפי תתי-רבעים