2.5.4.0 ריבוי טבעי ומאזן נכנסים-יוצאים לפי שנים

2003
02. אוכלוסייה
הגירה ותנועת תושבים