2.6.2.0 מקצועות ראשי משפחות עולים שנקלטו בעיר

2003
02. אוכלוסייה
עולים חדשים