2.6.3.0 העולים בעיר לפי תת-רובע

2003
02. אוכלוסייה
עולים חדשים