2.6.4.0 העולים לפי קבוצות גיל ותת-רובע

2003
02. אוכלוסייה
עולים חדשים