2.6.5.0 שיעורים של ריבוי טבעי והגירה של עולים לפי תת-רובע