3.0.1 לוח 3.1 בתי אב המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי תכיפות הקשר