3.0.2 לוח 3.2 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל מצב משפחתי ומצב בריאות