3.0.2 לוח 3.2 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי ומצב בריאות