3.0.4.1 גרף הקשר של המטופלים עם שרותי הרווחה העירוניים לפי תכיפות הטיפול 2006