3.0.5-6 לוח 3.5 מקבלי גמלאות ביטוח לאומי לפי יישוב