3.0.5-6 לוח 3.6 תיקים פעילים חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות בערים הגדולות