3.0.6 לוח 3.6 תיקים פעילים, חייבים ונשים המקבלות דמי מזונות בערים הגדולות