3.0.7-8 לוח 3.8 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות