3.0.8 לוח 3.8 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות