3.0.9 לוח 3.9 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה

2004, 2005, 2006, 2007
03. שירותי רווחה