3.1.0 לוח 3.10 האוכלוסייה לפי חברות בקופות החולים בערים הגדולות