3.1.0 לוח 3.10 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה