3.1.0-1.1 לוח 3.10 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה