3.1.0-1.1 לוח 3.11 אחוז המטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה