3.1.2 לוח 3.12 מטופלים במרכז לבריאות הנפש

2004, 2005, 2006, 2007
03. שירותי רווחה