3.1.3.0 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי גיל, מצב משפחתי ומצב בריאות