3.1.4 לוח 3.14 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ויבשת לידה