3.1.4 לוח 3.14 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה