3.1.4.0 התפלגות המטופלים במינהל לשילוב חברתי לפי מקום לידה וכו'