3.1.5 לוח 3.15 אחוז המטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה