3.1.5 לוח 3.15 התפלגות פניות חדשות למרכז לבריאות הנפש לפי מצב משפחתי ומין