3.1.6 לוח 3.16 התפלגות פניות חדשות למרכז לבריאות הנפש לפי שנות לימוד ומין