3.2.2.0 מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה

2003
03. שירותי רווחה
תחנות לבריאות המשפחה