3.2.3.0 אחוז מטופלים בתחנות לבריאות המשפחה לפי תחנה

2003
03. שירותי רווחה
תחנות לבריאות המשפחה