3.2.5.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ומין