3.2.6.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי גיל ויבשת לידה