3.2.7.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי מצב משפחתי ומין