3.2.8.0 התפלגות הפניות החדשות למרכז לבריאות הנפש לפי שנות לימוד ומין