3.4.2.0 פעילויות בסניף מגן דוד אדום לפי חודשים, באחוזים