3.5.1.0 אוכלוסיות הערים הגדולות לפי חברות בקופות החולים