4.0.3 לוח 4.3 תלמידים במערכת החינוך העירונית לפי מסגרת