4.0.4 לוח 4.4 תלמידים בגני ילדים העירונית לפי גילאים