4.0.8 לוח 4.8 תלמידים בחינוך היסודי לפי זרמים

2004, 2005, 2006, 2007
04. חינוך והשכלה