4.0.9 לוח 4.9 תלמידים וכיתות בבתי ספר יסודיים-ממלכתיים במערכת החינוך העירונית