4.1.0 לוח 4.10 כיתות וממוצעים לפי בתי ספר ולפי שנה, בבתי הספר היסודיים